Общи условия за ползване

 Моля, внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Дефиниции

 • ПРИКАЗЕН СВЯТ” – означава “ЕВИТА 2015” ООД г. Габрово ул. Нова махала 29 ЕИК 203401519

 • ЗЗПозначава Закон за защита на потребителите

 • ЗЗЛД– означава Закон за защита на личните данни.

 • ЗПУ– означава Закон за пощенските услуги.

 • ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНозначава виртуалният магазин находящ се на www.prikazensvyat.com предоставящ възможността за закупуване на стоки през интернет.

 • САЙТозначава уебсайта находящ се на prikazensvyat.com

 • ПОЛЗВАТЕЛозначава лице ползващо функционалностите на сайта.

 • КУПУВАЧозначава лице, което извършва покупка на стока/и от електронен магазин.

 • ПОТРЕБИТЕЛозначава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

 • ЛИЧНИ ДАННИозначава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 • НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖозначава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

 • ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕозначава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят/купувачът изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта електронен магазин.

Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията енеобходима само при ползването на определени функционалности на сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационния формуляр,който се намира ТУК

Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

Общи

Чрез електронна поръчка от електронен магазин могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез електронен магазин стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като ПРИКАЗЕН СВЯТ не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цени

Всички представени на електронния магазин цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като ПРИКАЗЕН СВЯТ си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на електронния магазин цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за обработване и доставка. Дължимата цена за обработване и доставка на поръчката се изчислява на база посочения адрес за доставка, вида и/или теглото и размера на стоките включени в поръчката и се посочва преди финализирането ѝ.

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели настоящите общите условия за ползване .

Плащане

Купувачът може да заплати цената на поръчана от електронен магазин стока като използва наложен платеж.При доставката купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за обработване и доставка на поръчката. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка, посочена във фактурата/касовата бележка. Плащането се отбелязва в талона за приемо-предаване, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката от куриера на купувача. С подписването на талона за приемо – предаване купувачът упълномощаване куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ПРИКАЗЕН СВЯТ сумата, посочена във фактурата/касовата бележка.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между ПРИКАЗЕН СВЯТ и купувача се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ПРИКАЗЕН СВЯТ. С приемането на настоящите общи условия за ползване купувачът изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен от разстояние договор да се извършва на предоставената от него електронна поща.

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез електронен магазин стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП (връщане на стоките се заплащат от потребителя), в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача, и посочено от потребителя, приеме последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна, в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят да е предоставил на ПРИКАЗЕН СВЯТ покупните документи за стоката, а именно копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.

За стоки изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания чл. 57.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ПРИКАЗЕН СВЯТ не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на ПРИКАЗЕН СВЯТ за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на ПРИКАЗЕН СВЯТ, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия за ползване ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ПРИКАЗЕН СВЯТ . Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ПРИКАЗЕН СВЯТ, както и целите на обработката и използването им. Личните данни, записани при регистрацията на ползвателя, се считат за строго конфиденциални и никога няма да се предоставят на трети лица. Информацията ще се използва единствено и само за изпълнение на поръчката Ви.

Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от ПРИКАЗЕН СВЯТ потребителско име и парола. Всяка направена чрез електронния магазин поръчка ще бъде считана от страна на ПРИКАЗЕН СВЯТ за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

Други

ПРИКАЗЕН СВЯТ се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като ПРИКАЗЕН СВЯТ си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и други за да бъде своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. Във всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на ПРИКАЗЕН СВЯТ преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

ПРИКАЗЕН СВЯТ не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

С приемането на настоящите общи условия за полззване  ползвателят изрично и безусловно се съгласява на електронния адрес, посочен от него за целите на регистрацията на сайта, да получава електронни съобщения съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и други. Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по всяко време от меню ”абонамент за информационен бюлетин”, достъпно от акаунта на ползвателя. Достъпът до ресурсите на сайта и електронен магазин за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и електронен магазин, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия за ползване и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от електонен магазин стоки ще бъдат решавани със споразумение.

Сайтът използва “бисквитки”(cookies), събирането им може да бъде изключено по всяко време от настройките на използвания браузър.